Kuyumculuk Ustalık Belgesi Nasıl Alınır? Ne İşe Yarar?

Kuyumculuk Ustalık Belgesi Nasıl Alınır? Ne İşe Yarar?

04/16/2020 1 Yazar: bilgisitem

Kuyumculuk ustalık belgesi nasıl alınır ve ne işe yarar? sorularının ayrıntılı yanıtları makalemizde yer alıyor.

Kalfalık belgesi aldıktan sonra iş hayatında daha nitelikli bir şekilde yer almak ve gerekli yasal prosedüre uymak için gerekli olan kuyumculuk ustalık belgesi nasıl alınır?

Hizmet ve malın üretiminin yapılabilmesi için özellikle yeni düzenlemelerin ardından işyeri açmak da dâhil olmak üzere farklı yasal şartları yerine getirmek için, ustalık belgesinin alınması veya bu belgeye sahip biri üzerinden çalışmaların sürdürülmesi esastır.

Kuyumculuk Ustalık Belgesi Ne İşe Yarar?

kuyumculuk ustalık belgesi ne işe yarar

kuyumculuk ustalık belgesi ne işe yarar

Kuyumculuk ustalık belgesi sektör üzerine atölye üretimi, hizmet sağlanması ve dükkân açılması gibi durumlarda gerekli olabilmektedir. Devletin sektörlerde daha nitelikli personelin hizmet vermesi ve bu kişilerin belgelendirilmiş olmasına önem vermesi, farklı birçok sektörde olduğu gibi kuyumculuk sektöründe de ustalık belgesinin alınmasını gerekli kılmaktadır.

Kuyumculuk Ustalık Belgesi Nasıl Alınır?

Bu mesleği icra etmeyi düşünen birçok kişi “Kuyumculuk ustalık belgesi nasıl alınır?” sorusunun yanıtını aramaktadır. Ustalık belgesi verilmesinde bakanlıkça belirlenen eğitim merkezleri ve programları geçerlidir. Genellikle mesleki eğitim merkezleri diğer adıyla Çıraklık Okulu, ustalık belgesi vermektedir. Kuyumculuk ustalık belgesi almak isteyen kişilerin, öncelikle kalfalık eğitimlerini tamamlayarak kalfalık belgesi alması gerekir.

Ardından ise ustalık ve usta öğretici belgeleri alınmaktadır. Türkiye’de toplam 115 farklı meslek dalı için, ustalık belgesi verilmektedir. Bunlardan biri de kuyumculuk ustalık belgesidir. Hem üretim aşamasında hem de vitrin kuyumculuğu için, alınacak ustalık belgesi yeterli olmaktadır.

Ustalık eğitimi almak isteyen kalfalar eğitimleri devam ederken işyerinden ayrılması durumunda, iki ay içerisinde yeni bir işe başlamak durumundadır. İki ay içerisinde yeni işe başlanmaması halinde, kalfalık eğitim kayıtları eğitim kütüğünden silinmektedir.

Pandemi sürecinde eğitimde yaşanan aksamalar, ilgili yasal sürelere ilave edilebilmektedir. Kalfalık eğitimini başarıyla tamamlayan bireyler, ustalık sınavına girmek için bakanlığın belirlemiş olduğu süre kadar bir işyerinde çalışmak durumundadır.

Yasal sürenin aşılması, ancak aşağıdaki durumlarda kabul görebilmektedir.

  • İşyerinin tüzel kişi olması halinde dağılması veya ekonomik sebeplerden dolayı iki aydan daha uzun süre kapalı kalması
  • İşyeri sahibi gerçek kişi ise (tüzel olmayan) ölmesi
  • Mesleğini yapabilecek kadar sağlığın elverişli olmaması ve bunu doktor raporu ile belgelendirmesi
  • Eğitim ve mesleğe devam edilirken başka ilçeye veya şehre taşınması
  • Zorunlu askerliğini yapmak için işinden iki aydan daha uzun süre ayrılmak zorunda kalması

Gibi durumlarda, işten ayrıldıktan sonra zorunlu yeni iş bulma süresi olan iki aylık süre aşılabilmektedir. Böyle hallerde kişinin almış olduğu kalfalık eğitimine dair kütük kayıtları silinmeyecektir. Tüm bunların dışında salgın hastalıklar gibi nedenlerle devletçe belirlenen ertelemelerde, verilen sürelerin dışında tutulmaktadır.

Çıraklık okullarında ustalık eğitimi alan kişiler, ayrıca bir işte 5 yıl boyunca çalıştıklarını SGK dokümanları ile ispat etmek zorunda değildir. Pratikte bir eğitim alınıyor olması nedeniyle, bu zorunluluk ortadan kalkmaktadır.

Yukarıdaki şartları sağlayan ve bakanlıkça haricen belirtilecek güncel şartları yerine getiren kişiler, eğitim ve sınavda başarı elde etmeleri halinde kuyumculuk ustalık belgesi almaya hak kazanırlar.

Son alınan yönetmelik kararına göre kuyum ticaretine yetki belgesi zorunluluğu getirilmiştir. İlgili alınan kararları aşağıda açıklanmıştır.

14 Nisan 2021 Kuyum Ticaretine Yetki Belgesi Zorunluluğu

14 Nisan 2021 Kuyum

14 nisan 2021 resmi gazete Kuyumculuk Ustalık Belgesi Nasıl Alınır

Kuyum Ticareti Hakkında yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. 14 Nisan 2021’de gazete de yer alan haberlere göre kuyum ticareti yapabilmek için sadece yetki belgesi olan kuyum işletmesi olması gerekiyor. Yönetmelikteki amacın kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak gösterildi.

Sadece yetki belgesi olan kuyum işletmeleri işlenmiş kıymetli maden, kıymetli taşlar ve kıymetli eşyaları içeren kuyum ticareti yapabilecek.

Yetki belgesi olmayan işletmelerde ise kuyum ticareti ile uğraşıldığı izlenimi veren işaret ve ifadeler kullanamayacak.

500 GRAM ALTIN ŞARTI GERİ ÇEKİLDİ

Düzenlemenin ilk halinde kuyumcuların kamu bankalarına 500 gr altın yatırması yer alıyordu. Fakat gelen tepkiler neticesinde bu şart taslak yönetmelik metinden çıkarılmıştır.

14 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre, Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenileme ve iptal işlemleri yapılabilecek.

Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.

Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde asgari olarak, MERSİS numarası ve MERSİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanı; esnaf ve sanatkâr işletmesi adına düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası yer alır.

14 Nisan 2021 Tarihli Kuyumculuk Ustalık Belgesi Nasıl Alınır? ile İlgili Aranan Şartlar

14 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan yeni yönetmeliğe göre kuyumculuk ustalık belgesi nasıl alınır?

İlgili şartlar resmi gazetede aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

a) Meslek odasına kayıtlı olunması,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması ve yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyla vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyetinin bulunması,

ç) Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine sahip olması,

d) Kuyumcuların;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

3) Kasten işlenen suçlardan dolayı toplam beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, haksız mal edinme, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçlarından hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması, gerekir.

(2) Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaz. Ustalık belgesi şartından muafiyet sağlayan alanlar Bakanlıkça belirlenerek internet sitesinde ilan edilir.

(3) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir.

Yetki belgesinin verilmesi

MADDE 7 – (1) Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

(2) İlgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler, bu sistemlerden temin edilerek elektronik ortamda oluşturulan dosyada diğer başvuru evrakı ile birlikte saklanır.

(3) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir. Başvurusu reddedilen işletmelere durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

Yetki belgesinin yenilenmesi

MADDE 8 – (1) Yetki belgesi, içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda yenilenir.

(2) Yenileme başvurusu, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

(3) Yetki belgesinin yenilenmesinde 7 nci maddedeki usul ve esaslar uygulanır.

Yetki belgesinin iptali

MADDE 9 – (1) Yetki belgesi;

a) Yetki belgesi şartlarından herhangi birini kaybeden kuyum işletmesinin, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı başvuru üzerine,

b) Yetki belgesi şartlarından herhangi birine sahip olunmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde,

c) Süresi içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi üzerinden ya da yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarı tarihinden itibaren on gün içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması halinde,

ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden kuyum işletmesine Bakanlıkça on günden az olmayacak şekilde verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması veya aynı takvim yılı içinde tekrarlanması halinde,

iptal edilir.

(2) Yetki belgesi iptal edilen kuyum işletmesine bu durum gerekçesiyle birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

(3) Birinci fıkranın (ç) bendi gereğince yetki belgesi iptal edilen kuyum işletmesi ile kuyumcunun sahibi veya temsilcisi olduğu diğer kuyum işletmelerine iptal tarihinden itibaren iki yıl süreyle yetki belgesi verilmez.

Kuyum işletmesinin faaliyet konuları

MADDE 10 – (1) Kuyum işletmesi, kuyum ticaretinin yanı sıra aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

a) Kuyum bakım ve onarımı.

b) Opal, akik, kuvars gibi yarı kıymetli taşlar ile bu taşlardan yapılan süs eşyasının perakende satış, bakım ve onarımı.

c) Perakende saat satış, bakım ve onarımı.

ç) Standart işlenmemiş kıymetli maden alım ve perakende satışı.

d) Darphane tarafından kıymetli madenlerden üretilen ürünlerin alım ve perakende satışı.

e) Hammadde olarak kullanılmak üzere standart dışı işlenmemiş kıymetli maden alımı.

f) Kıymetli madenler aracı kuruluşu olmak kaydıyla 32 Sayılı Karar ve bu Kararın ikincil mevzuatında öngörülen faaliyetler.

g) Bakanlıkça uygun görülen diğer faaliyetler.

(2) Birinci fıkranın (f) bendi saklı kalmak kaydıyla kuyum işletmesi başkasının nam ve hesabına kuyum alım ve satım faaliyetinde bulunamaz.

(3) Kuyum işletmesi, kuyum veya herhangi bir menkulü emanet alamaz ya da başka bir amaçla saklayamaz.

Kuyum ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar

MADDE 11 – (1) Kuyum ticaretiyle iştigal edilen iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamaz.

(2) Kuyum işletmesi;

a) Kuyum niteliği taşımayan ürünleri iş yerinde bulunduramaz ve bu ürünlerin satışını yapamaz.

b) Her türlü kuyum reklamında yetki belgesi numarasına ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına yer verir.

c) Ticari örf ve adetler ile teamüllere uygun davranır, yanıltıcı bilgi veremez.

ç) Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz.

d) Hizmet verdiği kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemez.

14 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan kuyumculuk ticareti hakkında resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

(14 Nisan 2021 Kuyumculuk Ticareti Hakkında Yayınlanan Yeni Yönetmeliğe Göre Kuyumculuk Ustalık Belgesi Nasıl Alınır ve Diğer Hususlar)

 

Kuyumculuk belgesi nasıl alınır ve ne işe yarar? sorularına cevap verdiğimiz bu yazının ardından “yaşam” kategorisinde listelediğimiz diğer içeriklerimize de göz atmanızı öneririz.